Slovník pojmů

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

A

AEROSOLY

Vzdušné částice.

B

BREATHABILITY

Zkouška prodyšnosti.

BFE

Bacterial filtration efficiency – zkouška bakteriální účinnosti.

C

CERTIFIKACE

Před uvedením respirátoru na evropský trh musí být posouzena shoda s požadavky nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Splnění těchto požadavků je možné prokázat prostřednictvím normy EN 149:2001+A1:2009. Vzhledem k tomu, že se respirátory řadí do nejpřísnější kategorie III, tj. mezi ochranné osobní prostředky, které uživatele chrání před riziky, která mohou způsobit velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví, zahrnuje posouzení shody i certifikaci oznámeným subjektem (používá se též pojem notifikovaná osoba). Povinnou součástí tohoto postupu je testování podle příslušného technického standardu ve zkušebně (u oznámeného subjektu). Po posouzení shody a udělení certifikátu výrobce vydá tzv. prohlášení o shodě a umístí na respirátor označení CE, vedle něhož se uvede čtyřmístné číslo příslušného oznámeného subjektu, který nad výrobkem a jeho výrobou vykonává dohled.

ČÁSTICE

Částice přenášené vzduchem jsou mikroorganismy (bakterie, viry, spory plísní), jemný prach a toxické tuhé či kapalné částice.

D

D

d

E

EU NORMA

Normy jsou vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí.

Směrnice a nařízení nového přístupu stanovují především požadavky na bezpečnost výrobků  uváděných na vnitřní trh EU, splnění požadavků harmonizované evropské normy vytváří předpoklad shody se základními požadavky těchto legislativních aktů. Evropské harmonizované normy jsou oznamovány v Úředním věstníku EU, často je přímo uvedeno, ke kterým ustanovením legislativního aktu se vztahují konkrétní články normy (ne vždy je k podpoře základních požadavků legislativního aktu určena celá norma). Podnikatel tedy může použít harmonizovanou normu a pokud splní její požadavky, má se za to, že splnil požadavky příslušné legislativy EU.

F

FFP1

jsou vhodné pro nízkoúrovňové prachové a vodní částice. Filtruje nejméně 80 % vzdušných částic (aerosolů) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Absorpce filtru při průtoku vzduchu 95 l / min. Používá se hlavně proti prahu v práci jako je stavebnictví a také na doma. Chrání do koncentrace až 5xNPK/PEL.

FFP2

nabízí zvýšenou ochranu proti střední úrovni prachu, kapalné mlze a oleji. Respirátory FFP2 a FFP3 chrání uživatele před vdechováním kapének infekčních agens (viry, bakterie, plísně aj.). Filtruje nejméně 94 % vzdušných částic (aerosolů) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Absorpce filtru při průtoku vzduchu 95 l / min. Chrání uživatele proti pevným a kapalným zdraví škodlivým prachům, aerosolům a kouřům. Chrání do koncentrace až 10xNPK/PEL.

FFP3

obvykle se používají k vyšší úrovni filtraci např. prachu, biologických látek a azbestu. Respirátory FFP2 a FFP3 chrání uživatele před vdechováním kapének infekčních agens (viry, bakterie, plísně aj.). Filtruje nejméně 99 % vzdušných částic (aerosolů) až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Absorpce filtru při průtoku vzduchu 95 l / min.

G

G

g

H

HOREČKA

Horečkou označujeme stav, kdy teplota těla vzroste nad svoji běžnou úroveň okolo 37 °C.

HOMEOFFICE

Práce z domova.

I

INJEKCE

Injekce je podání kapaliny, zejména léku, do těla člověka pomocí jehly a stříkačky.

J

J

J

K

KORONAVIRUS

Koronavirové onemocnění (COVID-19) je nakažlivé onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem.

Onemocnění COVID-19 postihuje různé lidi různými způsoby. U většiny nakažených je průběh onemocnění mírný až střední a není nutná hospitalizace.
Nejčastější příznaky:
horečka
suchý kašel
únava
Méně obvyklé příznaky:
bolesti
bolest v krku
průjem
zánět spojivek
bolest hlavy
ztráta chuti nebo čichu
vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou

L

LOCKDOWN

Doslovně přeložen znamená pojem „uzamčení” nebo „uzavření”, lepší překlad je plošná karanténa. V praxi se jedná o zákaz nebo omezení volného pohybu osob mimo bydliště.

M

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví.

N

NANOTECHNOLOGIE

Nanotechnologie je označení pro oblast vědy a průmyslu, která cíleně manipuluje s jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, nebo objekty složené z jednotlivých atomů. Takové objekty potom fungují jako miniaturní stroje, roboti či integrované obvody tisíckrát menší než obvody vyráběné běžnou technologií.

NANO

Vědci a technici si představí jednotkovou předponu vyjadřující 10-9 násobek základní fyzické jednotky. Hlavním významem tohoto slova pocházejícího z řečtiny je však malost, trpaslictví. Tento význam je také vlastní termínu nanotechnology [nanouteknolodži], česky nanotechnologie.

NANOMETR

(značka nm) je délková jednotka, 109 neboli 1 miliardtina metru.

NANOTRUBICE

Uhlíkové nanotrubice (anglicky carbon nanotubes, zkratka CNTs) jsou podlouhlé útvary, jejichž stěny jsou tvořeny atomy uhlíku (podobné kulovitým fullerenům) o průměru 1 až 100 nanometrů a o délce do 100 µm. Mohou být jedno- či vícestěnné a vyznačují se vysokou pevností a výbornou elektrickou vodivostí.

NANOROBOT

Miniaturní molekulární stroj o velikosti řádově nanometrů resp. jednotlivých živočišných buněk.

O

OOP

Osobní ochranné prostředky.

P

PES

Protiepidemický systém v ČR.

R

RESPIRÁTOR

Je určen k ochraně dýchacích orgánů uživatele před pevnými částicemi a aerosoly přenášenými vzduchem v jeho okolí a ke snížení rizika infekce mezi osobami. Částice přenášené vzduchem jsou mikroorganismy (bakterie, viry, spory plísní), jemný prach a toxické tuhé či kapalné částice. Respirátory brání průniku mikroorganismů zvenku dovnitř a chrání tak primárně uživatele. Respirátory mohou být jak jednorázové, tak pro opakované použití.

S

SPLASH RESISTENCE

Zkouška odolnosti vůči kapénkám.

T

TEXTILNÍ VLÁKNO

Je útvar charakterizovaný ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu. Podle zákona o ochraně spotřebitele se za textilní vlákna považují také ohebné pásky a dutinky, které mají šířku maximálně 5 mm a jsou vhodné pro textilní zpracování.

U

U

u

V

VÝDECHOVÝ VENTIL

Respirátory s vydechovacím ventilem sice zajišťují větší uživatelský komfort (snadnější výdech), nicméně ventil respirátoru vzduch nefiltruje, a jejich uživatel tak může šířit nákazu do okolí. Tyto respirátory mají své opodstatnění v provozech, kde je jediným cílem ochrana jejich uživatele, např. v lakovnách či v prašném prostředí stavby. Mají-li však být používány v době epidemie jako prevence respiračního přenosu infekce, je potřeba, aby byly překryty rouškou.

WHO

Světová zdravotnická organizace.

X

X

x

Y

Y

y

Z

ZDRAVOTNICKÉ ROUŠKY

Zdravotnické roušky Slouží zejména jako prevence šíření částic od jejich uživatelů do okolí. Roušky brání průniků mikroorganismu zevnitř ven a chrání tak především okolí (nakaženého nebo potenciálně nakaženého) uživatele. Zdravotnické roušky bývají zhotoveny z materiálů, kterými snadno projdou nejmenší částice a mikroorganismy s průměrem pod 0,3 μm. Velikost koronaviru SARS-CoV-2 je udávána mezi 0,05 a 0,3 μm, nejčastěji pak mezi 0,06 a 0,14 μm (60-140 nm). Zdravotnické roušky jsou zásadně jednorázové.